Skip to content

Intervju: Qurator Kristoffer Levin

Hej på er och hej på det fina vädret som maj har bjudit på! För att lära känna nationens Qurator bättre har jag ställt några frågor och intervjun kommer som vanligt först på svenska och sedan på engelska.

Hello guys and hello to the beautiful weather that May has given us! To get to know the Qurator of the nation better I have asked him some questions and as usual the interwiev will first be in Swedish and then in English.


20160120-FörmannaPorträtt-042Hej Kristoffer! Du är Sydskånska Nationens Qurator, vad innebär det?

Hej! Att vara nationens Qurator innebär att jag är verksamhetschef. Jag upptäckte när jag klev på som Qurator att det är väldigt många och oklara arbetsuppgifter. Först och främst ska jag sköta de administrativa delarna, svara på mail, och delegera ut vem som annars ska kontaktas om jag inte är den rätta personen. Annars är jag kontaktperson ut till myndigheter och andra organisationer här i Lund, så som Kuratorskollegiet, Studentlund och andra nationer helt enkelt. Jag ska ha bra koll på hela nationen och dess verksamheter, veta vad som händer hela tiden, ha ett finger med i allt. Vissa saker har jag full fokus på, andra ser jag bara till så att det fungerar. Det kommer alltid upp nya saker och det kan uppfattas som att det är luddigt att vara Qurator. Men det är väldigt roligt! Det är det som gör posten dynamisk.

Snart ett halvår har du suttit som Qurator, vad har varit roligast hittills?

Man skulle kunna tro att jag skulle svara alla baler men det är det inte. Att jag fått en större inblick i och ha fått arbeta närmre med nationen, det har nog varit det roligaste. Jag har ingen enskild grej än så länge. Jag tyckte att balen, Knävlingagillet, var väldigt rolig så jag skulle kunna säga den. Men när man som quratelare även går på de andra nationernas baler så gör det att vår bal kanske inte får den stjärnstatus som den borde fått. Annars är det ett väldigt speciellt Quratel vi har, så det är roligt att arbeta med dem. Det är alltid något galet som händer, på ett oftast kontrollerat sätt.

Har du haft någon annan post på nationen innan?

Ja! Jag började som lunchförman VT14, efter att ha jobbat ett antal luncher innan. Jag hade min jobbartermin HT13. Sedan var jag fotoförman i två terminer, natu-förman i tre terminer, Electrified-förman i en termin och Övermarskalk för Novischfesten förra hösten. Jag har gjort mycket och så har jag jobbat på alla aktiviteter. En aktivitet var jag tvungen att ta igen innan nationsmötet, men jag säger inte vilken.

Vad fick du för känslor när du insåg att du hade blivit vald till nästa Qurator?

Det var: Oj! Jaha! Vad ska jag göra nu då? Jag hade haft så mycket fokus på det så jag hade nästan ingen energi kvar att fira. Dessutom så var det ett väldigt långt nationsmöte så jag hade väldigt låg energi. Men jag var väldigt stolt över mig själv och glad att få den här chansen att sitta ett år fulltid på nationen, när jag kände att jag redan innan satt halvtid på mina förmannaposter. Det var väldigt lyckosamt.

Att vara Qurator är en heltidspost, vilket betyder att du inte pluggar just nu. Men vad läser du egentligen?

Jag läser kriminologi med inriktning rättssociologi. Det handlar om hur lagen påverkar samhället och hur samhället påverkar lagen. Vad som sker när lag och samhälle inte riktigt går ihop och hur man motverkar hur det ska ske och hur man fånga upp de som har hamnat snett.

Har du någon favoritklubb på nationen?

Den ouppstartade klubben Hateland som kommer att vara framtidens metallklubb. Nej, jag ville vara förman för Electrified av en anledning. Just för att utöver hårdrock/metall så är det elektronisk musik som jag gillar mest. Jag gillar att gå på de olika klubbarna för att de är väldigt dynamiska och olika. Det är olika känslor, det beror på vilken sinnesstämning jag är i. Electrified är när jag vill dansa tokigt. Jag gillar Foxen med det funkiga, där är det också väldigt kul att dansa. Svartklubben gillar jag för att det är mycket tryck och de gäster som kommer är väldigt dedikerade till musiken. Det är kul att se hur inne i det de är. Sedan så gillar jag att kuppa lite på Heartland då jag tar på mig metal-t-shirt och jeansjacka med patchar. Annars gillar jag Heartland för att det är sprudlande glädje och så brukar de jobba väldigt mycket med ljus och dekor.

Vad ser du mest fram emot nästa termin?

Att ha lite mer kött på benen. Jag ser den här terminen som en förlängd upplärningsperiod, delvis. Just eftersom jag som Qurator har så mycket oförutsett och så mycket små och olika arbetsuppgifter. Det kan komma något när du minst anar det. Anna, nationens förra Qurator, har lämnat efter sig ett väldigt bra testamente som jag har läst igenom några gånger. Trots det så ploppar det upp saker, så det kommer att vara skönt att vara mer erfaren. Det administrativa arbetet kommer kanske inte ta lika lång tid, så att jag kan fokusera på annat. Det ser jag mest fram emot. Annars kommer det att bli kul med Novischfesten i början av hösten. Eftersom jag var Övermarskalk för den förra gången så kommer det att bli roligt att få se det från ett annat perspektiv.

Tandemstafetten ligger runt hörnet, vad innebär det?

Det går inte att beskriva, det måste upplevas! Det är ett gäng dårar som åker upp till Göteborg för att sedan cykla ner igen. Jag menar dårar som i positiv bemärkelse. Det är en helt galen grej med supertaggade människor som får en jättehärlig sammanhållning. Det är en upplevelse utöver det vanliga. Jag tycker att alla som studerar i Lund ska prova på det minst en gång.

Hur kan en dag på expen se ut för dig?

En dag på expen brukar börja kl 9. Då sätter jag mig och tar igen lite saker som jag kanske inte hann med dagen innan. Oftast börjar jag svara på mail och kollar igenom att-göra-listan som aldrig tar slut. Sedan öppnar expen kl 11 och då kanske jag fortfarande sitter med mail. Annars kommer det besökande som vill ha hjälp med till exempel gästkort, inskrivning eller andra frågor. Då tar jag oftast hand om gästkorten och inskrivningen. Det kan även vara att de vill anmäla sig till en sittning. Efter det, kl 13, så är det Tornalunch på en av Tornanationerna, där vi äter med de andra Quratelen. Eftermiddagen brukar sedan vara uppbokad med en hel del möten eller så finns det tid att arbeta med projekt, förbereda inför Seniorsmötena eller ett nationsmöte. På kvällen fortsätter oftast mötena annars brukar jag försöka laga mat, om det finns en ledig stund.

Vad är det bästa med Sydskånska Nationen?

Jag tycker att det bästa med Sydskånska Nationen är att det finns en bra blandning av människor, att det går att vara hur speciell som helst utan att någon lyfter ett ögonbryn och ifrågasätter. Alla som jag har pratat med känner sig hemma, många har bytt från andra nationer just för att de inte känt att de kan vara sig själva. Det är väldigt skönt att de har den känslan här.

Vad är det bästa med att vara Qurator?

Att jag får vara med i allting och får träffa många människor. Det är väldigt spännande att sitta i Kuratorskollegiet tillsammans med de andra Quratorerna. Just nu tycker jag även att det är spännande att hålla på med tillståndsförändringen, även om det såg ut att inte gå så bra ett tag. Att få se nationen och Studentlund förändras har varit väldigt roligt. Jag tycker att det är kul att arbeta med sådana saker och se förändringen. Oftast är det inte så mycket som förändras men vägen dit är spännande.

Om 10 år, vad gör du då?

Då är jag 37 år… Jag är inte en person som har planerat vad jag vill göra framåt. Jag gissar på att jag kommer att ha någon form av familj, massa ungar som springer omkring. Dessutom hoppas jag att jag har rest väldigt mycket och kanske till och med är ute på någon resa, för det är väldigt kul att se världen. Om 10 år ska mitt fokus ligga på att se världen och sedan vara hemma och jobba lite. Självklart ska jag också komma på alla Alumniträffar med Piraten.


10496099_10152173226151442_7091687231203752629_o

Hi Kristoffer! You are the Qurator of Sydskånska Nation, what does that mean?

Hello! To be the Qurator of the nation means that I’m the operations manager. I noticed when I started working as the Qurator that there are many unclear things that I have to do. First I’m in charge of the administrative work, answering e-mails and knowing who to contact if I’m not the right person. I’m also the contact person for agencies and other organisations here in Lund, such as Kuratorskollegiet, Studentlund and other nations of course. I’m the one with overall control over the nation and the activities here. Some things I have my whole focus on and other things I just make sure it works. There will always be new things coming up and it may seem like it’s a bit unclear what the Qurator does. But it’s very fun! That’s what’s makes the position so dynamic.

Almost half a year you’ve been working as the Qurator, what’s been the best thing so far?

You think that my answer would be all the balls but it’s not. To get to know the nation and work closer to it that has been the most fun thing. I don’t have just one thing. I liked our ball, Knävlingagillet, so maybe that’s the one. But when you’re in the Quratel you get to go to the other nations balls as well and that makes it feel like our ball didn’t get the stardom that it deserved. And then our Quratel now is a very special one and that makes it so much fun working with them. Something crazy always happens, but often in a controlled way.

Did you do something else at the nation before you became the Qurator?

Yes! I started as lunchförman VT14 after working some lunches. I had my working semester HT13. Then I was fotoförman two semesters, natu-förman three semesters, Electrified-förman one semester and the Head marshal for the Novisch party last autumn. I’ve done a lot and I’ve also worked all the activities. One activity I had to catch up on before the nation meeting but I’m not telling you which one.

What did you feel when you got to know that you were the next Qurator?

It was like: Wow! Oh! What do I do now? I had put so much effort in applying that I almost didn’t have any energy left to celebrate. And then the nation meeting was very long. But I was proud over myself and happy to get this chance to work a full year at the nation, when I already before felt that I worked halftime. It was very fortunate.

To be the Qurator means that you work full time and don’t study at the moment. But what do you normally study?

I’m studying criminology with focus on sociology of law. It’s about how the law affects the society and how the society effects the law. What happens when the law and society don’t get along and how you counteracts that to happen and how to help those who have gone wrong.

Do you have a favorite club here at the nation?

It’s the club Hateland which will be the future metal club, but is unfortunately non-existant so far. No, I wanted to be Electrified-förman for a reson and that is because beyond metal music I like electronic music. I like to go to the different clubs because they are very dynamic and different from each other. It’s different feelings and it depends on which mood I’m in. It’s Electrified when I want to dance like crazy. I like Foxen for its funkiness and it’s very fun to dance there as well. Svartklubben I like because there are always a lot of people and the guests are very dedicated to the music. And then I like to make a little fun of Heartland and put on my metal t-shirt and jean jacket with patches. But I like Heartland as well because they have enormous joy and they always have a lot of lights and decorations.

What are you looking forward to the next semester?

To be a little bit more prepared. I see this semester being an extended training semester, partly. Because as a Qurator you don’t know what will appear and there are a lot of different things to do. Something will show up when you least expect it. Anna, the previous Qurator, has written a very good testament that I’ve read a couple of times. But still, things always appear and it will be nice to be more prepared. The administrative work probably will not take as long and then I can focus on other things. That’s what I’m looking forward to. The Novisch party will also be fun in the beginning of autumn, because last time I was the Head marshal and this time I will see it from a different angel. 

Tandemstafetten is around the corner, what does that mean?

I can’t describe it, you have to experience it! A group of fools are going on a bus to Gothenburg and then bike the way back. I mean fools as a good thing. It’s a crazy thing with excited people that will be very united. It’s an experience beyond the ordinary. Everyone studying in Lund should at least try it once.

A day at expen, what’s it like for you?

A typical day at expen starts at 9. Then I begin doing the things I didn’t have time for the day before. Normally I start with checking the mails and my to-do-list that never ends. Expen opens at 11 and by then I can still be reading and answering mails. But that’s the time for the visitors to come and ask things about for example guest cards and enrollment and also other things like sign up for a sittning. I’m usually helping people with the guest cards and the enrollment. After that, at 13, it’s time for the Tornalunch at one of the Tornanations where we eat with the other Quratels. In the afternoon I normally have meetings or there is time for some projects, preparing for the Seniors meetings or the nation meetings. In the evening the meetings continue or I try to cook if there is time.

What’s the best thing about Sydskånska Nationen?

The best thing about Sydskånska Nationen is the mixture of people, you can be as special as you want and no one will care about it. Everyone that I’ve talked to feels at home here and there is a lot of people that came from another nation where they felt like they couldn’t be who they are. It feels very good that they feel like they have that feeling here.

What’s the best thing about being the Qurator?

The best thing is that I get to take part in everything and meet so many people. It’s exciting being in the Kuratorskollegiet with the Qurators of the other nations. Right now I also think the change in the alcohol permit is very interesting, although it weren’t looking so good for a while. To be able to see the nation and Studentlund change have been great. I like to work with these kind of things and see the change. Not very much is changing but the way there is very exciting.

What do you do in 1o years?

In 10 years I will be 37 years old… I’m not the kind of person who plans a lot for the future. My guess is that I will have some kind of family, a lot of kids running around. Hopefully I’ve traveled a lot and maybe I’m out on a travel, because I like to see the world. In 10 years I want my focus to be on seeing the world and then work a little at home. Of course I’m also going to all of the Alumni meetings with Piraten.

Taggar:Okategoriserat

Var den första att kommentera:)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *